17/09/20  Tin của trường  238
Căn cứ Thông tư số 36/2007/TT-GBDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai  đối với các cơ sở giáo dục quốc dân;căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai dự toán ngân sách đối với đơn ...
 17/01/18  Thông báo  770
Thực hiện Công văn số 16/SGD&ĐT-VP ngày 03/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nghỉ Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; công văn số...