Ban giám hiệu năm học 2017 - 2018

Bà: Nguyễn Thị Phương Lan

Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học, Đại học Quản lý giáo dục

Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

Bà: Đỗ Phương Hoa

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học, Đại học Quản lý giáo dục

Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

Bà: Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học

Bài viết liên quan