17/09/20  Tin của trường  40
Căn cứ Thông tư số 36/2007/TT-GBDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai  đối với các cơ sở giáo dục quốc dân;căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai dự toán ngân sách đối với đơn ...