06/09/16  Thủ tục hành chính  535
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ; Căn cứ Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc  Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng...
 06/09/13  Thủ tục hành chính  425
Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường...