Thông báo Thời gian tập trung học sinh năm học 2020 - 2021

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A

THÔNG BÁO

Thời gian tập trung học sinh năm học 2020 - 2021

Do diễn biến của dịch bệnh Covid 19, trường Tiểu học Dịch Vọng A thông báo thay đổi lịch tập trung học sinh năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối với học sinh khối 1

          - 8h00 ngày 30/8/2020: Phụ huynh xem danh sách và thứ tự khảo sát đầu vào những học sinh đã đăng ký lớp Tiếng Anh chất lượng cao tại bảng tin của trường.

          - Ngày 1/9/2020: Khảo sát đầu vào lớp Tiếng Anh chất lượng cao (theo danh sách).

          - Ngày 3/9/2020:

            + 14 h00: Thông báo danh sách các lớp 1 và Kết quả khảo sát đầu vào lớp Tiếng Anh chất lượng cao (tại bảng tin của trường).

   + 14h30:  Học sinh lớp 1 tập trung tại phòng học của lớp.

  + 15h00: Phụ huynh lớp1 họp với giáo viên chủ nhiệm tại phòng học của lớp (nhà trường sẽ phân công giáo viên quản lý học sinh lớp 1).

2. Đối với học sinh khối 2 - khối 5

           - Ngày 3/9/2020:

              + 8h00: Tập trung học sinh K2 – K5 theo vị trí của lớp học cũ.

            + 8h30 – 11h00: Bàn giao học sinh.

             + 11h00: Phụ huynh đón học sinh.

          - Ngày 4/9/2020:

 + 8h00: Tập trung học sinh toàn trường.

 + 11h00:   Phụ huynh đón học sinh.

                                                         Hà Nội, ngày  25 tháng 8 năm 2020

                                                                    BAN GIÁM HIỆU

Bài viết liên quan