Các văn bản hướng dẫn thu, chi năm học 2019-2020

- CV 968/UBND-GDĐT-TCKH V/v "Hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi trong các trường học trên địa bàn quận năm học 2019-2020" :

201908292343.pdf

- CV 3213/SGDĐT-KHTC V/v "Hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2019-2020" :

3213.pdf

- Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND :

Nghị quyết 06-2019.pdf

- CV số 3049/BHXH-QLT v/v Hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020:

cv3049.pdf

Bài viết liên quan